Stojíte pred strategickým rozhodnutím? Analyzujte

V období pandémie sú základy mnohých biznisov extrémne skúšané. Nedostatočná opora v správnych stratégiách sa skôr či neskôr odrazí na pripravenosti reagovať a na ďalšom vývoji. Je bohužiaľ smutnou praxou, že sa v začiatkoch i pokročilejších štádiách podnikania neprikladá analýzam a stratégiám veľký význam.

Ak však chcete váš biznis dlhodobo udržať, potrebujete funkčnú podnikateľskú stratégiu, ktorá dokáže reagovať na zmeny a potreby trhu. Ideálne by sa mala opierať o dôslednú analýzu, správne stratégie a možné strategické scenáre.

  1. Dôsledne analyzujte

Správne strategické rozhodnutia si vyžadujú dôslednú analýzu. Spoznajte vašu aktuálnu situáciu, možnosti a hrozby, ktorým čelíte vypracovaním funkčnej analýzy. Jednou z najbežnejších analytických metód je SWOT analýza. S veľkou pravdepodobnosťou ste sa s niektorou jej podobou už stretli.

Hĺbkovým pohľadom na interné a externé faktory analyzovanej oblasti vám SWOT analýza pomôže identifikovať vaše silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Samotná skratka SWOT je odvodená od anglických názvov kategórií, do ktorých sa jednotlivé faktory zaraďujú: S — silné stránky (strenghts), W — slabé stránky (weaknesses), O — (opportunities) a T — threaths (hrozby).

Ak stojíte pred prijímaním akéhokoľvek rozhodnutia, kde je možné definovať želaný cieľ, SWOT analýza vám pomôže identifikovať vašu pozíciu v prostredí, v ktorom pôsobíte, efektívne reagovať na neustále zmeny prostredia, posúdiť váš potenciál pre ďalší rozvoj, predvídať správanie zákazníkov a konkurencie, a identifikovať rizikové faktory relevantné k vášmu strategickému zámeru.

Ako vstupnú pomôcku si stiahnite náš free template na tvorbu SWOT analýzy na svoj Google drive z odkazu https://bit.ly/3IFJorZ a môžete začať.

SWOT analýzu zrealizujte v týchto 4 krokoch:

Na čo si dať pri SWOT analýze pozor:

K SWOT analýze pristupujte vždy s maximálnou presnosťou a najvyššou mierou objektivity, aby vám boli veci v nej obsiahnuté jasné a zreteľné, aj keď sa k nim vrátite o niekoľko mesiacov či rokov neskôr. Rovnako tak správna identifikácia a zaradenie faktorov určuje smerodajnú funkciu výsledkov analýzy. Ich nesprávnym zaradením dochádza k nesprávnemu výkladu a neefektívne investovaným zdrojom.

Ako príklad môžeme uviesť “zlepšenie webovej stránky”. Mnoho klientov podobné formulácie radí mylne k príležitostiam. Webová stránka je však interným faktorom, a tento jav je s vami v súčasnosti (tu a teraz). Priradzuje sa teda k silným alebo slabým stránkam. Ak vidíte nutnosť zlepšiť ju, znamená to, že je vašou slabou stránkou.

2. Vyhodnocujte do správnych stratégií

V poslednom kroku SWOT analýzy vyťažte z analýzy maximum dôsledným vypracovaním matice. Zo všetkých spísaných faktorov vyberte strategicky významné faktory s dlhodobým trvaním.

Je dobré začať odhadom hrozieb pre plán a odhadom aktuálnych príležitostí. To vám umožní vyhodnotiť obmedzenia a príležitosti vašej pozície pred identifikáciou slabých stránok a silných stránok. Hlavným účelom je pridať vybraným faktorom vzťahový súvis k zníženiu hrozieb, využitiu výhod z príležitostí, využitiu silných stránok a odstráneniu slabých stránok.

Z vybraných faktorov vytvorte maticu TOWS:

Na základe kľúčových faktorov a ich kombinácií stanovte 4 TOWS stratégie. Formulujte ich ako textové bloky, návrhy alebo odporúčania, ktoré vychádzajú z jednotlivých faktorov. A ako ich správne pospájať?

Pri spracovaní výstupov zo SWOT analýzy do TOWS stratégií sformulujte tzv. oblasti zamerania — opakujúce sa oblasti vo všetkých stratégiách, ktoré výrazne pomôžu pripraviť váš biznis na realizáciu stanovených scenárov. Príkladmi oblastí zamerania môžu byť: nutnosť investovať do marketingu, vybudovanie silného developerského interného tímu či vypracovanie marketingovej stratégie alebo biznisového plánu. Vo všeobecnosti ide o opakujúce sa oblasti naprieč všetkými vašimi TOWS stratégiami.

Oblasti zamerania môžu vyzerať aj takto. Poskytnú jednoduchý top-level pohľad na jednotlivé scenáre.

Po stanovení oblastí zamerania a TOWS stratégií, zhodnoďte pre a proti každej zo stratégií a vyberte si tú, ktorá bude pre váš problém najvhodnejšia. Výber finálnej stratégie závisí od vášho problému, kontextu či vlastného rozhodnutia. Pri jej výbere si dajte záležať. Stane sa vaším sprievodcom pri ďalšom smerovaní.

Vybranú stratégiu podrobne rozplánujte do konkrétnych krokov, opatrení a časových termínov s personálnym nasadením v rámci stanoveného budgetu, aby bola pripravená na realizáciu.

Pre správne konštruktívne spochybňovanie a dopracovanie stratégie sa oplatí prijať do tímu out -of-the-box partnera. Ak vybraná stratégia pred ním obstojí, jej šance na úspech budú vyššie.

3. Pracujte s kritickými scenármi

Ak idú veci v biznise podľa plánu, na zlé veci nikto nemyslí. Ak však chcete na malé i závažné zmeny a potreby trhu reagovať rýchlo a správne, potrebujete poznať miesta, v ktorých je váš biznis najzraniteľnejší, a čo najhoršie sa môže stať.

Na základe podrobnej analýzy vašich slabých stránok a hrozieb vypracujte tzv. kritické scenáre, v ktorých definujte zraniteľné miesta vášho biznisu a identifikujte všetko, čo sa môže pokaziť. Kritické scenáre sú skvelým nástrojom krízového manažmentu a jednou z foriem strategického plánovania. Pomôžu vám minimalizovať nepredvídateľné situácie, ktoré by mohli viesť k závažným problémom či dokonca katastrofám. Vašim sponzorom a zainteresovaným stranám navyše objasnia, či benefity vášho biznisu prevyšujú všetky možné riziká.

Kritické scenáre je ideálne vytvárať v rovnakom čase, v akom vytvárate váš biznis plán a stratégie. Ak hneď v začiatkoch identifikujete možné úskalia vášho biznisu a kritické scenáre neskôr pravidelne revidujete, dokážete sa na nepredvídateľné situácie vopred pripraviť.

Pre každú identifikovanú krízovú situáciu navrhnite funkčné protiopatrenia, ktoré vás v prípade nastolenia danej situácie usmernia v ďalšom postupe. Ideálne je vypracovať ich do detailov krok po kroku. Jedným z takýchto opatrení je pravidelné vyhodnocovanie hrozieb a stavu protiopatrení.

Budete tak pripravení na všetko. A ak potrebujete pomoc, neváhajte sa obrátiť na profesionálov.

Poznámka na záver: Nezabudnite, že analýza a jednotlivé scenáre sú vždy kontextuálnymi vecami. Viažu sa na poznatky, s ktorými pracujete, na stav, v ktorom ste, a na obdobie, v ktorom ich robíte. Všetky tieto faktory sa časom menia, preto je vhodné jednotlivé scenáre pravidelne inovovať.

--

--

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt