Začiatok je úspešne za nami. Nový rok začíname ambicióznymi predsavzatiami.

Koncom roka zvykneme premýšľať, aký rok máme za sebou, čo všetko sme prežili, čo všetko sme nestihli… Ako Row & Slide máme za sebou 1. rok našej existencie, a za tak krátky čas sa nám toho podarilo naozaj veľa. :)

Čo sa nám v roku 2021 podarilo?

  • Zostavili sme tím skvelých špecialistov.

Máme za sebou rok, ktorý bol začiatkom našej cesty. Aj preto si do nového roku dávame niekoľko ambicióznych predsavzatí.

Aké sú naše predsavzatia na rok 2022?

  • Aj naďalej rozvíjať a zlepšovať náš tím v kľúčových oblastiach, v ktorých naši klienti potrebujú pomôcť.

Veríme, že aj nový rok 2022 bude pre nás plný zaujímavých výziev, ktoré nás posunú vpred. Aj keď sa stále máme čo učiť, rok 2021 bol skvelým rokom. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali, a stáli pri nás. Úspešný nový rok všetkým.

--

--

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Row & Slide Consulting

Sme Row & Slide a spájame dva kľúčové svety — marketing a biznis. Ako tím špecialistov na marketingové stratégie, budovanie značky a tvorbu digitálnych produkt